სამშაბათი, 2019/07/16, 2:54 AMმოგესალმები სტუმარი | RSS
ინტელექტუალური კლუბის საიტი
საიტის მენიუ
ra?sad?rodis?
შესვლის ფორმა
Social bookmark
Calculator
wikipedia
add to favourite
ძებნა

treningebi


მთავარი » სტატიები » treningebi

aleqsandre makedoneli
aleqsandre makedoneli aleqsandre makedoneli daibada Zv.w 356 wels. misi mama iyo filipe me-2, xolo deda epiris mefis ptolemaiosis asuli mirtalida, romelsac dedoflobis dRidan daerqva olimpiada da saistorio saxelad SemorCa. gadmocemis Tanaxmad aleqsandres dabadebis dges filipem sami sasixarulo ambavi gaigo: potideis aReba, ilirielebis ganadgureba da olimpiur dResaswaulze jiriTSi mefis cxenebis gamarjveba, amdeni sixaruliT "damfrTxals" TiTqos esec ki wamouZaxebia: "RmerTebo amden bednierebasTan da sixarulTan erTad gTxovT mcireodeni ubedurebac momivlineTo". aleqsandres maswavlebeli aristotele iyo. maT erTmaneTi Zalian uyvardaT, makedoneli ambobda: "filipesgan sicocxliT var davalebuli, aristotelesgan ki suliTo." misi sayvareli mwerali homerosi iyo. aleqsandre tanad tanmorCili iyo, mkvrivi, Cakiruli da wyobil-nakvTovani, saxiT saxieri, marjvena Tvali Savi feris hqonda. marcxena lurji, Tma wablisferi, bunebiT igi iyo xelgaSlili, Tavdajerebuli, erideboda mamiseul aRviraxsnilobas da yovelTvis gverdSi edga megobrebs, misi uaxloesi megobari hefestioni iyo. aleqsandre gamefda Zv.w. 336 wels, Zv.w. 334 wels ki pirvelad daiZra aziisaken. man laSqrobaSi Tan waiyvana Tavisi usayvarlesi cxeni bukefala. man dapyrobiTi omebiT indoeTamde miaRwia. misi pirveli coli iyo roqsana, meore statira- dariosis asuli, mas aseve hyavda sayvareli barsina, romlisganac ukanono Svili herakle SeeZina, xolo kanonieri Svili, romelic mas barsinasgan SeeZina misi sikvdilidan sam TveSi daibada, mas aleqsandre me-4 uwodes. amis Semdeg roqsanam moakvlevna statira da misi da, magram 311 wels kasandrosma Seipyro da daaxocina roqsana da 12 wlis aleqsandre me-4, manamde ki 317 wels manve moakvlevina aleqsqndres deda olimpiada. aleqsqndre makedoneli gardaicvala Zv.w. 323 wlis 11 ivniss babilonSi. "inteleqtualuri klubi"
კატეგორია: treningebi | დაამატა: pushkinaa (2010/01/02)
ნანახია: 21462 | კომენტარი: 90 | რეიტინგი: 4.3/20
სულ კომენტარები: 121 2 »
0 Spam
12 Aleximodpymn  
Phoenix Virginia Beach Saint Paul Newark Raleigh Philadelphia Pittsburgh St. Louis Stockton TulsaTo Hans family, I am very sorry for your loss... To Norbert,Boris, my thoughts and prayers have been with you everyday... He loved and cherished the three of you!

January 12, 2017
Omaha
Phoenix
San Diego

https://www.youtube.com/watch?v=ZY-r-A58Er4 - Harrison,Curt,Jonathon,Austin,Omar,Romeo,Rod,Doyle,Errol,Wilfred,Forest,Emery,Eth an,Earle,Noah,Noel,Otis,Xavier,Marcelino,Lowell,Preston,Josef,
Your friends Jamal,Dallas,Lemuel,Harris,Rod,Stefan,Tommie,Salvatore,Noah,Ali,Clark,Dana,Felipe ,Harlan,Everette,Myron,Irwin,Vicente,Brendan,Jamel,Randal,Vicente,Doug,Diego,Tayl or,Jame,Irving,Aurelio,Randolph,Jarvis,Forest,Guillermo,Nickolas,Gavin,Sydney,Aus tin,Vaughn,Branden,Gil,Winston,Rudy,Hung,Efrain,Kris,Kurtis,Sterling,Marcos,Austi n,Gerard,Dion,Truman,Cary,Rigoberto,Horace,Parker,.

0 Spam
11 goga  
kargad ar weria magram gavige

0 Spam
10 Mariii :))  
auu ra debilobaa :D:D adminn weraa arr icii ?? wesieradd wereee raa :D

0 Spam
9 tako  
wesierad weret ra veraferi ver gavigeeee !!!111

0 Spam
8 tako  
mmerebashvili@bk.ru

0 Spam
7 ana  
wesierad ver wert

0 Spam
6 nino  
es yvelaperi vicodi da gisurvebt qarulad dagewerot

0 Spam
5 aLwAyS | B[e]RiDze ;]  
raiyo amaze meti informacia ar gaqvt gverdze

0 Spam
4 koswia  
kargia magram pataraa da tan cudad weria. :)))))

0 Spam
3 maku  
dzalian kaia mcirea maraa bevri gavige

1-10 11-12
სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ჩვენი გამოკითხვა
რა დავამატოთ საიტს?
სულ პასუხი: 79
nichieri-gulnazi g
მინი-ჩეთი
სტატისტიკა
Block title
biliki
სექციის კატეგორიები
treningebi [8]
aq gantavsdeba is treningebi, rac inteleqt klubshi tardeba.