სამშაბათი, 2019/07/16, 3:56 AMმოგესალმები სტუმარი | RSS
ინტელექტუალური კლუბის საიტი
საიტის მენიუ
ra?sad?rodis?
შესვლის ფორმა
Social bookmark
Calculator
wikipedia
add to favourite
ძებნა

treningebi


მთავარი » სტატიები » treningebi

baskebi da qartvelebi
baskebi da qarTvelebi baskebi araindoevropuli modgmis erT-erTi uZvelesi eria ueWvelia rom baskur enas yvelaze meti siaxlove qarTul-kavkasiur enebTan aqvs. moyolebuli Zv. welTaRricxvis II saukunidan _ Cv. eris meTxuTmete saukunamde mravali berZeni,romaeli,bizantieli mwerali Seexo am sakiTxs. ibadeba kiTxva: iyo Tu ara msjeloba am sakiTxze Zvel saqarTveloSi, icodnen Tu ara Cvenma winaprebma, rom arsebobs meore iberia dasavleT evropaSi? qartuli wyaroebi adastureben,rom Cvenma winaprebma dabejitebit icodnen, rom saqartveloSi icodnen iberielebis arseboba. VII-IX saukenis mTargmneli basil kesarieli Tavis naSromSi sityva ‘’iberebi’’ naTargmni aqvs rogorc ‘’qarTvelni dasavlisani’’. qarTveli mTargmnelis mier espaneTis iberiis aRsaniSnavad SemoTavazebuli termin “qarTvelni dasavleTisani” imis mWevrmetyveluri mowmoba,rom isini am formiT aRiareben aRmosavleTis iberebisa da dasavleTis iberebis erTianoba-naTesaobas. baskebi kompaqturad cxovroben CrdiloeT espaneTSi, safrangeTsa da laTinur amerikaSi. isini ZiriTadad ganlagebulni arian pireneis mTebis dasavleT nawilSi. baskebi garegnulad Zalian gvanan qarTvelebs. qarTvelma enaTmecnierma niko marma espaneTSi mogzaurobisas Tavis naSromSi “mogzauroba pirineis guriaSi” aRniSna, rom gurulebi da baskebi erTmaneTs Zalian gvanan rogorc garegnobiT, ise cxovrebis wesiT.man Tavis naSromSi moixsenia, rom qarTuli saxlebi, tradiciebi msgavsia baskurisa. “baskur eklesiebs rom vuyurebT Tavi imerxevSi mgonia... xidebi imerxeulis da ufro metad svanuris msgavsia”. “inteleqtualuri” klubi
კატეგორია: treningebi | დაამატა: pushkinaa (2010/01/02)
ნანახია: 3800 | კომენტარი: 4 | რეიტინგი: 4.0/5
სულ კომენტარები: 4
0 Spam
4 manuchar zedgenidze  
CHEMI SITYVEBI JESHMARITEBAS ASAXAVEN XALXNO YVELA BASKMA UNDA ICODES DA YVELA QARTVELMA ROM FERIDAN ARIAN WAMOSULEBI!!!!!!!!!!!

0 Spam
3 manuchar zedgenidze  
BASKEBI DA QARTVELEBI ARIAN DZMANI SISXLITA DA XORCIT ORIVENI DASAVLETISANI XALXNI MONATESAVENI ERTURTISA DA AMDEN SAUKUNIS UNAXAVI DZMEBI"!!!

0 Spam
2 pushkinaa  
ra informaciac me maq, ician, radgan chemi nacnobi qartveli espanetshi baskebis ojaxsgi moxvda da im ojaxshi hqondat es informacia...

0 Spam
1 Eka Nodarishvili  
gamarjobat! vswavlob italiis universitetshi da gacvliti programit gamagzavnes espanetshi, kerdzod qalak Bilbaoshi, sadac rogorc vici cxovroben baskebi, amitom davinteresdi am inpormaciit. sainteresoa tavad baskebma tu ician tavianti warmomavloba?

სახელი *:
Email *:
კოდი *:
ჩვენი გამოკითხვა
რა დავამატოთ საიტს?
სულ პასუხი: 79
nichieri-gulnazi g
მინი-ჩეთი
სტატისტიკა
Block title
biliki
სექციის კატეგორიები
treningebi [8]
aq gantavsdeba is treningebi, rac inteleqt klubshi tardeba.